Logo oak & solid

Artikel I.              Definities

Sectie 1.01              Aan de volgende woorden in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter wordt de volgende betekenis toegekend:

(a)      Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van Oak & Solid.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.

(b)     Koper: de partij die in het kader van deze voorwaarden koopt, zijnde Consument of Zakelijke Koper.

Overeenkomst: iedere overeenkomst (op afstand) tussen Verkoper en een Koper.

(c)      Product: het in de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, omschreven product dat geleverd wordt.

Oak & Solid: de partij die in het kader van deze voorwaarden verkoopt.

(d)     Website: de omgeving waarop door Oak & Solid Producten worden aangeboden.

Verkoper: Klein Design B.V. die in het kader van deze voorwaarden via de Website verkoopt.

(e)      Zakelijke Koper: koper niet zijnde Consument.

Artikel II.             Identiteit Oak & Solid

Oak & Solid is een handelsnaam van
Klein Design B.V.

Uhlweg 5

8441 AG Heerenveen
Telefoon: 0514-560627
E-mail: info@oakandsolid.com

KvK-nummer: 69112649

Artikel III.            Toepasselijkheid

Sectie 3.01              Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (op afstand) tussen Verkoper en Koper. Elk aanbod wordt door Verkoper gedaan onder toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Ten aanzien van consumenten zijn in deze algemene voorwaarden enkele specifieke afwijkende bepalingen opgenomen. Voor het overige geldt dat ten aanzien van consumenten deze algemene voorwaarden van toepassing zijn als en voor zover zij niet in strijd zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling inzake algemene voorwaarden en consumentenkoop.

Sectie 3.02              Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, laat dit de overige bepalingen onverlet.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door Oak & Solid aan Koper zijn bevestigd

Artikel IV.           Het aanbod en informatie op de Website

Sectie 4.01              Elk aanbod van Verkoper is vrijblijvend. Verkoper behoudt zich het recht voor het aanbod aan te passen of te wijzigen

Verkoper spant zich in om de aangeboden Producten volledig en nauwkeurig te beschrijven in haar aanbod en op de Website. De informatie op de Website zoals – onder meer maar niet uitsluitend – prijzen, afbeeldingen, adviezen, (technische) tekeningen, (product)films, en maten en gewichten van Producten wordt slechts ter indicatie verstrekt. Koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Sectie 4.02              Alle Producten worden geleverd zonder toebehoren, hoe dan ook genaamd, tenzij anders is vermeld.

Verkoper is niet gebonden aan druk – en zetfouten, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod of in de informatie op de Website

Sectie 4.03              Verkoper kan niet garanderen dat de op de Website weergegeven kleuren exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleur van Producten

Artikel V.            De Overeenkomst

Sectie 5.01              De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper het aanbod van Verkoper op de Website aanvaardt en voldoet aan de gestelde (betalings-)voorwaarden

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten en materialen

Artikel VI.           Levertijd

Sectie 6.01              De levertijd geldt als bij benadering aangegeven.

De levertijd vangt aan wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen, de werktekening is geaccordeerd en de overeengekomen betaling is verricht.

Sectie 6.02              Verkoper spant zich in de leveringstijden na te komen. Oak & Solid is echter niet aansprakelijk voor de voor Koper uit enige overschrijding van de leveringstijden voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid door Verkoper is aanvaard of Verkoper niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, te bewijzen door Koper.

Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

Artikel VII.          Levering en overgang risico

Sectie 7.01              Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Oak & Solid kenbaar heeft gemaakt.

De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering zijn aangeboden doch zonder rechtsgeldige reden door de Koper niet zijn afgenomen. In het laatste geval kan Oak & Solid aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag.

Artikel VIII.          Retournames en herroepingsrecht

Sectie 8.01              Verkoper neemt geen Producten retour, tenzij een Consument beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht voor een Consument is uitgesloten bij de koop van een maatwerkproduct, nu deze op basis van een individuele keuze van de Consument wordt vervaardigd.

Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet eventuele aanspraken op grond van afgegeven (fabrieks-)garanties of non-conformiteit

Artikel IX.           Betaling en prijs

Sectie 9.01              Tenzij anders is overeengekomen dient Koper het volledige aankoopbedrag vooraf te voldoen op de bankrekening van Oak & Solid.

Alle prijzen op de Website zijn inclusief omzetbelasting, eventuele verwijderingsbijdrage en verzendkosten, tenzij op de Website anders is aangegeven.

Sectie 9.02              Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van het aanbod.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de Verkoper zijn aanbieding heeft gedaan in werking treden, komen voor rekening van de Koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Oak & Solid die gevolgen had kunnen voorzien op die dag.

Sectie 9.03              Verkoper is niet gebonden aan druk – en zetfouten of kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in prijzen. Verkoper is in een dergelijk geval ook niet verplicht het Product voor de onjuiste prijs te leveren.

De Koper is verplicht Verkoper onverwijld te wijzen op onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

Sectie 9.04              Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel X.            Conformiteit en garantie

Sectie 10.01            Verkoper staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de kwaliteit van de Producten voldoet aan de (wettelijke) voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van het aanbod voor de betrokken Producten en/of materialen gelden.

Verkoper is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van Producten voor individuele toepassing door Koper of eventuele adviezen op de Website of het aanbod van Verkoper ten aanzien van de toepassing of het gebruik van Producten.

Sectie 10.02            Een aanspraak uit hoofde van de afgegeven garantie of uit hoofde van non-conformiteit vervalt indien Koper niet binnen redelijke termijn na de ontdekking van de tekortkoming c.q. het gebrek daarvan mededeling heeft gedaan aan Verkoper. Deze redelijke termijn bedraagt voor een Consument twee maanden en voor een Zakelijke Koper één maand. Iedere aanspraak vervalt in elk geval vijf jaar na levering van het Product.

Koper dient de Producten bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen

Sectie 10.03            Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper er zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende Producten te vervangen of te herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van Verkoper niet van hem gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal Verkoper de koopprijs verminderen naar evenredigheid van het gebrek in het geleverde.

De mogelijkheid om te reclameren vervalt als de Producten zijn verwerkt, omgepakt, of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.

Sectie 10.04            Een beroep op de garantie c.q. non-conformiteit is uitgesloten voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:

(a)      Gebreken die bij (af)levering konden worden ontdekt.

Verwering en/of normale slijtage.

(b)     Abnormaal gebruik, onoordeelkundig gebruik of onvoldoende (tijdig) onderhoud.

Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door of namens Koper.

(c)      Onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu.

Beschadigingen en/of gebreken die welke tijdens of na levering zijn ontstaan door invloeden van buitenaf.

(d)     Er niet is zorggedragen voor een correcte plaatsing.

(e)      Een niet deugdelijke achter constructie waarop Product gemonteerd is

(f)      Brand, inbraak, molest of atoomrampen.

Sectie 10.05            Door het opnieuw leveren, vervangen of herstellen van een Product, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel XI.           Aansprakelijkheid

Sectie 11.01            In geval van aansprakelijkheid van Verkoper is Verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering.

Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade van Koper als gevolg van de overschrijding van de levertijd of schade van derden aan wie Producten zijn overgegaan dan wel derden waarmee Koper heeft gecontracteerd

Sectie 11.02            Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper geleverde Producten waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan.

Artikel XII.          Rechten van intellectuele eigendom

Sectie 12.01            Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Verkoper de auteursrechten en alle rechten van (industriële) eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen en de informatie op de Website.

De in lid 1 genoemde gegevens mogen zonder toestemming van Verkoper niet verveelvoudigt, geopenbaard of anderszins worden gebruikt door Koper

Artikel XIII.          Eigendomsvoorbehoud

Sectie 13.01            Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan Koper geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, en ook van eventueel door Koper verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Verkoper in verband met deze koopovereenkomst heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Koper wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.

Sectie 13.02            Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting tegenover Verkoper, of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd diens recht op schadevergoeding. Een retentierecht op die zaken komt Koper niet toe.

Artikel XIV.        Toepasselijk recht en geschillen

Sectie 14.01            Op deze voorwaarden en de Overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Heerenveen.

Sectie 14.02            Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.